„Издателство Рива“ ЕООД, наричано по-долу за краткост издателствотоизвършва дейността си в съответсвие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяната на Директива 95/46/ЕО, наричан по-долу „Регламента“. С настоящата политика целим да Ви запознаем с основните правила и принципи, към които се придържаме при обработка на личните Ви данни.

Дефиниции

Политиката ни борави с термини, въведени от европейския законодател чрез Общия регламент за защита на лични данни. Основна цел е тя да бъде достъпна и разбираема. Ето защо в началото ще изясним използваната терминология.

·               Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

·               Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

·               Регистър с лични данни означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

·               Администратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

·               Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

·               Съгласие на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

Кой обработва личните Ви данни?

Администратор на личните данни по смисъла на Регламента е „Издателство Рива“ ЕООД. До личните Ви данни имат достъп само служители на Издателството, чиято работа изисква например да обработят поръчките Ви или да отговорят на отправени от Вас въпроси. Всички служители на Издателството, които биха могли да имат достъп до личните Ви данни, са обвързани от споразумения за поверителност. 

Обработващ по смисъла на Регламента е всеки доставчик на партньорска услуга на Издателството, който получава достъп до Вашите данни, събрани от нас, с цел да Ви предостави заявената услуга. По-специално такива партньори са доставчици на онлайн платежни услуги, както и куриерски компании. Конкретна информация относно нашия партньор, който ще Ви предостави услугата, ще получите при нейната заявка. 

Моля да съобразите, че Вие ще сключите самостоятелен договор за доставка на услуга с някои наши партньори, поради което в такива случаи конкретният партньор ще бъде администратор на личните Ви данни, а не обработващ по смисъла на Регламента. 

Какви данни събираме?

При използването на нашия сайт Вие предоставяте различни лични данни на няколко различни етапа:

1. Използване на сайта

Дори и без да се регистрирате, всеки сайт автоматично запазва информация относно вашите посещения. По този начин нашият доставчик на хостинг услуги записва следната информация с цел запазване на системната сигурност

·               Вашият IP адрес

·               Времето и датата на Вашето посещение

·               Вашият URL

·               Съдържанието, което се прегледали

·               И предадената информация

Тази информация остава анонимна за нас и е невъзмжно да я обвържем с Вас. Моля, обърнете внимание, че за нея ще се прилагат правилата на Регламента и нашата политика, ако впоследствие Вие извършите регистрация или поръчка.

2. Регистрация

А. За създаване на Вашия потребителски акаунт е необходимо да съберем следната информация

·      Имена

·      Имейл адрес

По собствено желание Вие можете да предоставите допълнителна информация

·      Пол

·      Възраст

·      Снимка

·      Телефон за контакт

·      Адрес за доставки

Б. Можете да регистрирате потребителски акаунт и чрез използване на съществуващ Ваш профил в социална мрежа (Facebook). В този случай социалната мрежа ни предоставя следните Ваши данни, след като получи допълнително потвърждение от Вас:

·      Имена

·      Имейл адрес, с който е осъществена регистрацията в социалната мрежа

·      Профилна снимка

3. Покупка 

При използване на нашия сайт за поръчка на книги събираме следните данни:

·      Имена

·      Тел. Номер

·      Адрес за доставка (можете да избегнете предоставянето на тези данни като изберете опция за доставка до офиса на куриер)

·      Имейл адрес

При използване на опция за онлайн заплащане на закупените продукти, ще се наложи да предоставите данни за притежаваната от Вас карта за разплащане. Тези данни се ползват само и единствено за целите на онлайн разплащането, не се предоставят на никое трето лице извън лицето, предоставящо интегрираната услуга по онлайн разплащане и се унищожават своевременно. 

Моля, обърнете внимание, че същите данни могат да бъдат запазени и обработени допълнително в изпълнение на законови задължения на администратора и/или доставчика на услуги, както и в изпълнение на правомерни разпореждания на орган на публичната власт. 

Цел на обработването

Ние обработваме личните Ви данни, за да осъществяваме дейността си, а именно продажба на литература, като предлагаме по-удобни за потребителите начини. По-конкретно, предоставените от Вас данни могат да се ползват за целите на изпълнение на съществуващ договор за покупко-продажба на стоки или предоставяне на услуги.

Основание на обработване 

Ние обработваме лични данни на различни основания в различни ситуации. При закупуване на книга от нашия сайт и въвеждането на данните за доставка ние обработваме Вашите данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламента - сключване на договор с Вас. При създаване на регистрация ние обработваме данните Ви на основание чл. 6, пар. 1, б. „а“ - Вашето изрично съгласие.

Данните Ви могат да се обработват и в изпълнение на законови задължения на администратора (чл. 6, пар. 1, б. „в“), както и ако обработването е необходимо за запазване на легитимните интереси на администратора, освен ако Вашите интереси и основни права не вземат превес пред тези интереси (чл. 6, пар. 1, б. „ е“). 

Метод и срок на съхранение

Ние съхраняваме Вашите данни на технически носител, защитен с парола от чуждо посегателство. Обикновено заличаваме личните данни след постигането на целта на обработването – изпълнение на сключения договор. В случаите, в които сте създали регистрация, ние заличаваме данните ви, когато се откажете от акаунта си. Моля да имате предвид, че запазваме правото си да съхраняваме отделни Ваши данни 5 години след извършената поръчка за целите на нашата защита при възникване на евентуален спор – чл. 6, пар. 1, б. „е“. Този срок се определя съобразно срока, в който всяка от страните по договор може да предяви иск срещу другата. Отделни категории лични данни могат да се съхраняват и за по-дълъг период при наличие на изрично законово изискване.

Предоставяне на данни на трети лица

Ние предоставяме Вашите данни на куриери за целите на изпълнение на сключения между Вас и Издателството договор, на Фейсбук спрямо техните Условия за Ползване, Политика за Поверителност, Политика за Бисквитки.

Какви са Вашите права?

Информация и право на достъп – Субектът на лични данни има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните.

Право на коригиране – По искане на субектът на данни ние незабавно ще коригираме неговите данни.

Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) – Субектът на данни има право да поиска от администратора заличаване на неговите лични данни от всички регистри, а администраторът го прави незабавно освен в  случаите, в които има нормативен акт, който разрешава или изисква съхраняването.

Право на ограничаване на обработката – Субектът на данни има право да изиска от администратора ограничаване на обработването на личните данни в случаите, посочени в чл. 18, параграф 1 от Регламента. 

Право на възражение - Субектът на лични данни има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него.

Право да получи копие от данните – Субектът има право да получи копие от данните, които администраторът обработва.

Гореспоменатите права могат да бъдат упражнени в свободен текст и изпратени по ел. поща до privacy@rivapublishers.com

Бискивтки

Нашият сайт използва „бисквитки“. Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. 

Бисквитките ни дават необходимата информация за Вас, за да може сърфирането Ви да е по-ползотворно и по-удобно – правим персонализирани препоръки към отделните ползватели на сайта, които съобразяваме с интересите им. Бискивтките са напълно безвредни за Вашето устройство – те не съдържат опасност от пренасяне на вируси.

Бисквитки на трети страни

Нашият сайт използва и бисквитки на трети страни. Ние нямаме контрол над тези бискивтки. Разбира се Вие можете да ги спрете, за някои от тях чрез настройките на Вашия браузер, а други на съответните им сайтове.

Нашият сайт използва и бисквитки от Фейсбук, с които получава допълнителна информация за Вашите предпочитания. Ако искате да ги спрете, можете да го направите от настройките на Вашия браузър – това няма да промени драстично опита от сърфирането Ви.

Ограничаване на бисквитките

Вие можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато даден сайт използва бисквитки. По този начин Вие ще знаете дали се използват бисквитки и кои точно. Чрез настройките на браузъра си Вие можете да отхвърлите част от тях или всичките бисквитки за даден сайт. Имайте предвид, че изтриването на бисквитките ще окаже влияние на сърфирането Ви – достъпът до някои услуги, предлагани от сайта, ще бъде отказан. Повече информация за бисквитките и тяхното ограничаване можете да намерите на: aboutcookies.org

Промени в нашата политика за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите клиенти, за които тези промени влизат в сила 10 дни след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.

Сигнали за нередности и жалби

Ако считате, че вашите права относно обработването на лични данни са нарушени или има риск от нарушаването им, може да подадете сигнал на следните контакти:

гр. София, ул. „Граф Игнатиев” 53Б

Издателство „Рива” ЕООД, ЕИК 175451737

Имейл адрес: privacy[@]rivapublishers.com

Телефон: 02/986 56 86

Лице за контакт: Здравко Йончев-Бариди

Естествено, Вие имате право да се обърнете и към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). За подробности относно правото Ви на жалба и начините за подаването ѝ, моля посетете интернет страницата на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=56