Книги
Учебна литература
За Учителя
Новини

Издателство „Рива“ с 9 одобрени програми за обучение от МОН

Уважаеми колеги,

Издателство "Рива" предлага 9 нови програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Те са обособени в следните теми:

1. Видовете изречения в контекста на новите учебни програми по български език за 5. – 7. клас и 8. – 12. клас и усъвършенстване на пунктуационната грамотност на учениците

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В обучението по програмата акцентът се поставя върху заложеното в новите учебни програми – видовете изречения се изучават предимно с оглед на спецификата в тяхната употреба и на необходимостта от усъвършенстване на пунктуационната грамотност на учениците. Обособени са три модула: (1) Лингвистична информация за употребата на видовете изречения, разглеждани в реда, в който са в учебните програми (2) Необходима и достатъчна учебна информация за употребата на видовете изречения (3) Пунктуационна норма. Видове изречения и пунктуационни правила. Пунктуационни грешки.

Ръководител: Илияна Горанова

 

2. Обучението по български език и литература в 1. – 4. клас в мултикултурна среда в контекста на новите учебни програми

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В учебната програма се поставя акцент върху характерното за работата в обучението по български език и литература на ученици в 1.-4. Клас в мултикултурна среда, в съответствие с ДОС и учебните програми – чрез лекция. Уточняват се спецификата и проблемите, свързани с обучението по български език и литература на ученици в мултикултурна среда в начална училищна възраст – чрез SWOT анализ. Провеждат се тренинг, дискусия, SWOT анализ. Извеждат се изискванията и вариантите за реализиране на обучението по български език и литература на ученици в мултикултурна среда в 1.-4. клас. Обсъждат се дидактически технологии и методически варианти – чрез лекция. Реализира се работа в екипи. Работи се над конкретни методически единици от учебното съдържание – чрез SWOT анализ, тренинг, дискусия, самостоятелна работа, работа в екип. Обучителната програма е структурирана в два тематични модула: 1. Характерни особености на обучението по български език и литература на ученици в мултикултурна среда в 1.-4. клас. Същност, параметри. 2. Изисквания за реализиране на на обучението по български език и литература на ученицив мултикултурна среда в 1.-4. клас. Дидактически технологии.

Ръководител: Нели Иванова

3. Овладяване на знания, умения и социокултурни компетентности от ученика, посредством преподаването на митологични, фолклорни и литературни текстове (с акцент върху 5. – 6. клас)

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Програмата поставя акценти върху предвидените в учебната програма социокултурни компетентности, както и върху овладяването на определени знания и умения, свързани с изучаваните митологични, фолклорни и литературни текстове. Реализирането на програмата е предвидено посредством лекционен тип обучение и практикум за запознаване със съвременните тенденции в преподаването на митологични и фолклорни текстове, както и за овладяване на иновативни подходи при преподаването на литературни текстове.

Ръководител: Венцислав Божинов

4. Повишаване нивото на грамотност на учениците в 1. – 4. клас чрез обучението по български език и литература в контекста на новите учебни програми

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В учебната програма се поставя акцент върху същността на грамотността и неграмотността. Уточняват се видовете грамотност. Обсъждат се проблеми и практически измерения на грамотността. Обсъждат се конкретни методически идеи, стратегии и дидактически техонологии за усъвършенстване грамотността на учениците чрез обучението по български език и литература в 1.-4. клас в контекста на новите учебни програми. Работи се над конкретни методически единици от учебното съдържание – чрез SWOT анализ, тренинг, дискусия, самостоятелна работа, работа в екип. Обучителната програма е структурирана в два тематични модула: 1. Грамотност – видове, проблеми, практически измерения. 2. Дидактически технологии за усъвършенстване грамотността на учениците чрез обучението по български език и литература в 1.-4. клас в контекста на новите учебни програми.

Ръководител: Нели Иванова

5. Установяване равнището на формираност на езиковите и литературните компетентности у учениците от 1. – 4. клас в контекста на новите учебни програми по български език и литература

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В учебната програма се поставя акцент върху диагностицирането на равнището на формираност на езиковите и литературните компетентности у учениците в 1.-4. клас в КОНТЕКСТА НА ДОС и НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ по български език и литература. Изяснява се спецификата на диагностичния инструментариум, който може да се използва за установяване равнището на формираност на езиковите и литературните компетентности у учениците в начална училищна възраст. Обсъждат се диадктически технологии за формиране на езикови и литературни компетентности чрез обучението по български език и литература в 1.-4. Клас в контекста на новите учебни програми. Работи се над конкретни методически единици от учебното съдържание – чрез SWOT анализ, тренинг, дискусия, работа в екип. Обучителната програма е структурирана в два тематични модула: 1. Дигностичен инструментариум за установяване равнището на формираност на езиковите и литературните компетентности у учениците в 1.-4. клас. 2. Дидактически технологии за формиране на езикови и литературни компетентности у учениците в 1.-4. клас

Ръководител: Нели Иванова

6. Формиране на емоционална компетентност у учениците в начална училищна възраст в контекста на новите учебни програми по български език и литература

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В учебната програма се поставя акцент върху изясняването на същността и характерните особености на емоционалната компетентност и формирането ѝ в начална училищна възраст в КОНТЕКСТА НА ДОС и НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ по български език и литература. Обръща се внимание на спецификата на средата (семейство и училище) и определящото ѝ значение за изграждането на компетентни в емоционално отношение личности. Работи се над конкретни методически единици от учебното съдържание и се предлагат идеи за формирането на емоционална компетентност в урочната работа - чрез SWOT анализ, работа в група, дискусия, самостоятелна работа. Обучителната програма е структурирана в следните модули: 1. Характерни особености на емоционалната компетентност 2. Методически идеи за формирането на емоционална компетентност

Ръководител: Румяна Нешкова

 

7. Формиране на умения за четене с разбиране у учениците от 1. – 4. клас в контекста на новите учебни програми по български език и литература

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В учебната програма се поставя акцент върху характерните особености на възприемането и осмислянето на художествен и научнопопулярен текст в 1.-4. клас в КОНТЕКСТА НА ДОС и НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ по български език и литература. Изяснява се същността на процеса Четене с разбиране. Уточняват се параметрите, проблемите и практическите измерения на четенето с разбиране. Уточняват се изискванията за реализиране на четене с разбиране на художествен и научнопопулярен текст в 1.-4. клас – чрез лекция и дискусия. Работи се над конкретни методически единици от учебното съдържание – чрез SWOT анализ, тренинг, дискусия, работа в екип. Обучителната програма е структурирана в два тематични модула: 1. Специфика на читателското възприемане и осмисляне на художествен и научнопопулярен текст в 1.-4. клас. 2. Изисквания за реализиране на четене с разбиране на художествен и научнопопулярен текст в 1.-4. клас

Ръководител: Нели Иванова

8. Формиращото оценяване – фактор за постигане на по-високо качество на подготовката на учениците по история и цивилизаци и по-голяма ефективност на учебния процес

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Обучението има за цел да запознае участниците с основните принципи на оценяването в училище, като задълбочи познанията им и доразвие техните умения за използване на разнообразни средства и методи за диагностика на постиженията на учениците. Също така добавя нови знания, свързани със съвременните научни постижения в областта на оценяването, в това число и добрия опит на международните оценявания на учениците. Акцентът е поставен върху т. нар. формиращо оценяване, разбирано като оценяване, ориентирано към качеството и ефективността на учебния процес и неговото управление; към самооценката на учениците и усвояването на различни методи за рефлексия; към овладяването на различни техники за мотивиране на учениците и управление на процеса на учене. Основното послание на обучението е, че успешните образователни системи са тези, които поставят акцент върху развиването и оценяването на уменията и компетентностите на учениците, а не се фокусират само върху придобитите знания.

Ръководител: Светла Петрова

9. Човекът и неговите светове в литературата

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Програмата предвижда обучение и практически семинарни упражнения за успешно и иновативно преподаване на заложените в учебната програма по литература творби и културологични проблеми; има за цел да актуализира обучението по литература, като представи пред педагозите специалисти основополагащи концепти за разбирането на човека и неговите светове в литературните текстове. Както в своята теоретичната част, така и в частта на практическите семинарни упражнения програмата поставя акценти върху следните тематични ядра: • Проблемът за човека и мястото му в света; • Човекът и неговите светове в литературния текст; • Литературната творба като художествена интерпретация на човешки проблеми и конфликти; • Човекът и времето в изучаваните литературни творби; • Образът на поета в лирическия текст; • Интерпретацията на художествения текст през гледната точка и жизнения опит на ученика; • Литературното обучение между изучавания художествен текст и тематичната му връзка с творби на други изкуства; • Литературното обучение като средство за повишаване на комуникативната и функционалната грамотност на учениците.

Ръководител: Божидар Кунчев

 

Повече информация за програмите можете да намерите ТУК и по телефона в издателството.

 

Всички новини

Луксозна антология с лириката на Иван Вазов

Намаление на книги до -60%

Удължаване на срока за подаване на заявки за учебници за учебната 2020/2021 г.

НОВО!!! Безплатни тестове за 4. клас по формата на НВО

Безплатен достъп до електронни учебници във връзка с извънрeдното положение

Заявки за учебници за учебната 2020/2021 уч. год.

Премиера на романа "Белези" от Венцислав Божинов

Представяне на книгата "ПРИКЛЮЧЕНИЕТО 12+3"

Издателство "РИВА" Ви кани на 47-ия Софийски международен панаир на книгата

Премиера на новата книга на Деян Енев "Лала боса"

„Култура и психопатология" на английски език

Примерни годишни тематични разпределения за часа на класа за 2019/2020 уч. год.

Заявки на учебници за 4. клас

Заявки от библиотеки

Издателство "Рива" с 2 номинации за Годишните награди на Портал "Култура"

Учебниците на ИК "РИВА" АД за 4. и 10. клас – одобрени от МОН

Представяне на трилогията "Цената на златото. Завръщане. Досиетата" от Генчо Стоев

Всички нови учебници на ИК "РИВА" за 4. клас – одобрени от МОН

Заявки за учебници за 1. клас за учебната 2019/2020 година

Предаване, посветено на 90-годишнината от рождението на Георги Марков – ИСТОРИЯ.БГ

Книгата "Поводи за връщане" от Або в предаването КУЛТУРА.БГ

Честване на 90-годишнината от рождението на Георги Марков

Премиера на дебютната книга "Поводи за връщане" на младия автор Або

Премиера на книгата "Войната и военното изкуство. Исторически аспекти и съвременни проекции" на доц. д-р Игнат Криворов

Книгата на Ромео Попилиев "Цензурата по времето на комунизма" с номинация за ИКАР 2019 г.

Представяне на книгата "От бездънната бездна" в предаването "КУЛТУРА.БГ" по БНТ

Премиера на книгата „Иван Грозев в българската литература“

Премиера на книгата „От бездънната бездна. Дневник от затвора и Белене“

Софийски международен панаир

Премиера на романа „Водната кула” от Диана Петрова

Покана за представяне на книгата "Цензурата по времето на комунизма, или режимът на забраняване – позволяване"

Как разказваме съвременността. Съзнание и подсъзнание - гледните точки

Издателство „Рива” в „Издателски вечери” на Столична библиотека

Деян Енев - разказвач на месеца в Столична библиотека

Изложба на Лиляна Дворянова

Заявки за учебници за 3. и 7. клас

Бонуси към учебниците на ИК "Рива"

Романът на Бурхан Сьонмез "Истанбул, Истанбул" спечели международната литературна награда на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

Представяне на новия роман „Без невинни“ от Иво Беров

Представяне на „Без невинни“

Класиране на участниците в конкурса за творческо писане на ИК "Рива"

Авторът на ИК "РИВА" Милена Рашкова с отличие на община Смолян за просветни и културни дейци

Теми за Националния конкурс по творческо писане

Всички проекти за учебници за 3. и 7. клас на ИК "Рива" одобрени от МОН

Представяне на "Рицарски доспехи и голи охлюви"

Национален конкурс по творческо писане

Проекти за новите учебници за 3. и 7. клас на ИК "Рива"

Представяне на новия сборник с разкази "Дърводелецът" от Деян Енев

Представяне на книгата "Търся си приятел" от Мори Понсови

Представяне на книгата "С аромат на тютюн" от Венцислав Божинов

Представяне на книгата "Свидетелство за поезия" от Чеслав Милош

Представяне на книгата "Спомени за Руско-турската война 1877 - 1878" на Евгения Тур

Представяне на книгата "Откъде започнахме ние" на Иван Хаджийски

Представяне на книгата "Гибелта на една империя" от Егор Гайдар

Заявки за учебниците за 2. и 6. клас на ИК "РИВА" АД за учебната 17/18 година

ВСИЧКИ ПРОЕКТИ НА ИК "РИВА" ЗА 2. И 6. КЛАС С ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА ПРИГОДНОСТ

Примерни годишни разпределения

Електронни ресурси

ВСИЧКИ НОВИ ПРОЕКТИ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА 2. И 6. КЛАС НА ИК „РИВА“ АД БЯХА ОДОБРЕНИ ОТ МОН

Покана за представянето на "Култура и психопатология. Антропология на психичната болест"

Покана за представянето на "Изрично възражение"

Покана за представянето на "Бизнес компас за Германия"

Заявки за учебници и учебни помагала за учебната 2017/2018 г.

Ръководство за работа с електронните ресурси към учебниците на ИК "Рива"

Интервю на "Култура" с Нермин Йълдъръм

Момчил Методиев в студиото на еМисия България

Иван Теофилов получи Голямата награда за литература на СУ „Св. Климент Охридски“

Томас Фрам и Ненад Живановски със специални отличия от СБЖ

Одобрените учебници на издателска къща "Рива"

Представяне на "Вкусът на живота" в "Перото"

Представяне на "Нюйоркски митрополит Андрей. Биография, спомени, дневници".

Представяне на "България под комунизъм"

Деян Енев и Иван Теофилов с награди от "Перото"

Годишни разпределения за часа на класа

Годишни разпределения за часа на класа за учебната 2016/2017 г.

Вечер на Цветан Стоянов и Данила Стоянова

Пролетен базар на книгата 2016

Представяне на "Мария" - новата книга на Деян Енев

Представяне на "Какви са унгарците"

"Гризли" с номинация за наградите "Хеликон"

Представяне на "Гризли"

Представяне на "Двете половини на ореха"

Презентация от семинара на тема "Обучението по български език и новостите в изпита за външното оценяване в 7. клас"

Представяне на книгата "Bulgaria: Politics and Protests in 21st Century"

Вечер на Борис Христов в галерия "Cankova"

Литературни награди „Перото“

Представяне на "Жмичка"

Вестник "Култура" по повод юбилея на Борис Христов

Безплатен учителски екземпляр и книжка с диктовки при поръчка за цял клас

Поетът Борис Христов отбелязва днес 70 години!

Премиера, „Кървави поля. Европа между Сталин и Хитлер“

Проф. Нели Иванова и Мария Бунева гостуват в "България днес"

Пролетен базар на книгата 2015

Бистра Величкова с първа награда за "Малка, мръсна и тъжна"

Разговор за творчеството на Иван Пейчев, Александър Вутимски и Александър Геров по повод издаването на антологията "Трима поети"

Списък на одобрените от МОН учебни помагала през март 2015 г.

Нов офис на издателството

Представяне на книгата „Трима поети. Иван Пейчев, Александър Вутимски, Александър Геров“

Представяне на "Пориви и покруси" в НС

Издателство "Рива" на панаира на книгата в София

Представяне на книгата "Малка, мръсна и тъжна"

Представяне на книгата "Пориви и покруси. Създаването на СДС и борбата за демокрация 1989-1992"

Издателство "Рива" на панаира на книгата във Франкфурт

Заповядайте на "Алея на книгата 2014"

Новата книга на Скот Линч

Представяне на новата книга на Рива "Пари за изгаряне"

Най-новата сензация във фентъзи литературата - Окса Полок

Филм посветен на Любомир Канов по БТВ

ПРЕМИЕРА

Премиера на "Избрани пиеси" от Фридрих Дюренмат

ПРЕМИЕРА

ПРЕМИЕРИ НА НОВИ КНИГИ НА СОФИЙСКИЯ ПАНАИР НА КНИГАТА

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА КНИГАТА

ПРЕДСТАВЯНЕ

АЛЕЯ НА КНИГАТА

Премиера

Премиера

ПРЕМИЕРА

ПРЕМИЕРА

Интервю

Премиера

ПРЕМИЕРА

Вечер на книгата "Другата врата"

Вечер на книгата "Другата врата"

ХХVІІI Софийски международен панаир на книгата

Представяне на ОТКРИВАНЕТО, театрални пиеси от Петер Турини

Интервю на руския писател Дмитрий Биков във вестник "24часа"

Покана за представянето на 11 ТОМА ТЕАТЪР

Беседа "Европейското мислене - от барока до наше време"

Покана за беседа "Европейското мислене - от барока до наше време"

Интервю във вестник "24 часа" Радост Владимирова: Луксозните книги не остаряват

Представяне на книгата "Моят роден град София" на Райна Костенцева

Представяне в Дом Витгенщайн на три книги на Елфриде Йелинек

Награда

Премиера

Премиера

Романът на Андрей Тургенев "Да спиш и да вярваш", номиниран за "Большая книга"

Представяне в Дом Витгещайн на двата тома драми на Петер Хандке "Блус под земята" и "Игра на въпроси"

2008 Годината на Русия в България

Очаквайте

Премиера

Премиера