Издателство „Рива“ с 9 одобрени програми за обучение от МОН

Уважаеми колеги,

Издателство "Рива" предлага 9 нови програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Те са обособени в следните теми:

1. Видовете изречения в контекста на новите учебни програми по български език за 5. – 7. клас и 8. – 12. клас и усъвършенстване на пунктуационната грамотност на учениците

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В обучението по програмата акцентът се поставя върху заложеното в новите учебни програми – видовете изречения се изучават предимно с оглед на спецификата в тяхната употреба и на необходимостта от усъвършенстване на пунктуационната грамотност на учениците. Обособени са три модула: (1) Лингвистична информация за употребата на видовете изречения, разглеждани в реда, в който са в учебните програми (2) Необходима и достатъчна учебна информация за употребата на видовете изречения (3) Пунктуационна норма. Видове изречения и пунктуационни правила. Пунктуационни грешки.

Ръководител: Илияна Горанова

 

2. Обучението по български език и литература в 1. – 4. клас в мултикултурна среда в контекста на новите учебни програми

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В учебната програма се поставя акцент върху характерното за работата в обучението по български език и литература на ученици в 1.-4. Клас в мултикултурна среда, в съответствие с ДОС и учебните програми – чрез лекция. Уточняват се спецификата и проблемите, свързани с обучението по български език и литература на ученици в мултикултурна среда в начална училищна възраст – чрез SWOT анализ. Провеждат се тренинг, дискусия, SWOT анализ. Извеждат се изискванията и вариантите за реализиране на обучението по български език и литература на ученици в мултикултурна среда в 1.-4. клас. Обсъждат се дидактически технологии и методически варианти – чрез лекция. Реализира се работа в екипи. Работи се над конкретни методически единици от учебното съдържание – чрез SWOT анализ, тренинг, дискусия, самостоятелна работа, работа в екип. Обучителната програма е структурирана в два тематични модула: 1. Характерни особености на обучението по български език и литература на ученици в мултикултурна среда в 1.-4. клас. Същност, параметри. 2. Изисквания за реализиране на на обучението по български език и литература на ученицив мултикултурна среда в 1.-4. клас. Дидактически технологии.

Ръководител: Нели Иванова

3. Овладяване на знания, умения и социокултурни компетентности от ученика, посредством преподаването на митологични, фолклорни и литературни текстове (с акцент върху 5. – 6. клас)

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Програмата поставя акценти върху предвидените в учебната програма социокултурни компетентности, както и върху овладяването на определени знания и умения, свързани с изучаваните митологични, фолклорни и литературни текстове. Реализирането на програмата е предвидено посредством лекционен тип обучение и практикум за запознаване със съвременните тенденции в преподаването на митологични и фолклорни текстове, както и за овладяване на иновативни подходи при преподаването на литературни текстове.

Ръководител: Венцислав Божинов

4. Повишаване нивото на грамотност на учениците в 1. – 4. клас чрез обучението по български език и литература в контекста на новите учебни програми

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В учебната програма се поставя акцент върху същността на грамотността и неграмотността. Уточняват се видовете грамотност. Обсъждат се проблеми и практически измерения на грамотността. Обсъждат се конкретни методически идеи, стратегии и дидактически техонологии за усъвършенстване грамотността на учениците чрез обучението по български език и литература в 1.-4. клас в контекста на новите учебни програми. Работи се над конкретни методически единици от учебното съдържание – чрез SWOT анализ, тренинг, дискусия, самостоятелна работа, работа в екип. Обучителната програма е структурирана в два тематични модула: 1. Грамотност – видове, проблеми, практически измерения. 2. Дидактически технологии за усъвършенстване грамотността на учениците чрез обучението по български език и литература в 1.-4. клас в контекста на новите учебни програми.

Ръководител: Нели Иванова

5. Установяване равнището на формираност на езиковите и литературните компетентности у учениците от 1. – 4. клас в контекста на новите учебни програми по български език и литература

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В учебната програма се поставя акцент върху диагностицирането на равнището на формираност на езиковите и литературните компетентности у учениците в 1.-4. клас в КОНТЕКСТА НА ДОС и НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ по български език и литература. Изяснява се спецификата на диагностичния инструментариум, който може да се използва за установяване равнището на формираност на езиковите и литературните компетентности у учениците в начална училищна възраст. Обсъждат се диадктически технологии за формиране на езикови и литературни компетентности чрез обучението по български език и литература в 1.-4. Клас в контекста на новите учебни програми. Работи се над конкретни методически единици от учебното съдържание – чрез SWOT анализ, тренинг, дискусия, работа в екип. Обучителната програма е структурирана в два тематични модула: 1. Дигностичен инструментариум за установяване равнището на формираност на езиковите и литературните компетентности у учениците в 1.-4. клас. 2. Дидактически технологии за формиране на езикови и литературни компетентности у учениците в 1.-4. клас

Ръководител: Нели Иванова

6. Формиране на емоционална компетентност у учениците в начална училищна възраст в контекста на новите учебни програми по български език и литература

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В учебната програма се поставя акцент върху изясняването на същността и характерните особености на емоционалната компетентност и формирането ѝ в начална училищна възраст в КОНТЕКСТА НА ДОС и НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ по български език и литература. Обръща се внимание на спецификата на средата (семейство и училище) и определящото ѝ значение за изграждането на компетентни в емоционално отношение личности. Работи се над конкретни методически единици от учебното съдържание и се предлагат идеи за формирането на емоционална компетентност в урочната работа - чрез SWOT анализ, работа в група, дискусия, самостоятелна работа. Обучителната програма е структурирана в следните модули: 1. Характерни особености на емоционалната компетентност 2. Методически идеи за формирането на емоционална компетентност

Ръководител: Румяна Нешкова

 

7. Формиране на умения за четене с разбиране у учениците от 1. – 4. клас в контекста на новите учебни програми по български език и литература

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В учебната програма се поставя акцент върху характерните особености на възприемането и осмислянето на художествен и научнопопулярен текст в 1.-4. клас в КОНТЕКСТА НА ДОС и НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ по български език и литература. Изяснява се същността на процеса Четене с разбиране. Уточняват се параметрите, проблемите и практическите измерения на четенето с разбиране. Уточняват се изискванията за реализиране на четене с разбиране на художествен и научнопопулярен текст в 1.-4. клас – чрез лекция и дискусия. Работи се над конкретни методически единици от учебното съдържание – чрез SWOT анализ, тренинг, дискусия, работа в екип. Обучителната програма е структурирана в два тематични модула: 1. Специфика на читателското възприемане и осмисляне на художествен и научнопопулярен текст в 1.-4. клас. 2. Изисквания за реализиране на четене с разбиране на художествен и научнопопулярен текст в 1.-4. клас

Ръководител: Нели Иванова

8. Формиращото оценяване – фактор за постигане на по-високо качество на подготовката на учениците по история и цивилизаци и по-голяма ефективност на учебния процес

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Обучението има за цел да запознае участниците с основните принципи на оценяването в училище, като задълбочи познанията им и доразвие техните умения за използване на разнообразни средства и методи за диагностика на постиженията на учениците. Също така добавя нови знания, свързани със съвременните научни постижения в областта на оценяването, в това число и добрия опит на международните оценявания на учениците. Акцентът е поставен върху т. нар. формиращо оценяване, разбирано като оценяване, ориентирано към качеството и ефективността на учебния процес и неговото управление; към самооценката на учениците и усвояването на различни методи за рефлексия; към овладяването на различни техники за мотивиране на учениците и управление на процеса на учене. Основното послание на обучението е, че успешните образователни системи са тези, които поставят акцент върху развиването и оценяването на уменията и компетентностите на учениците, а не се фокусират само върху придобитите знания.

Ръководител: Светла Петрова

9. Човекът и неговите светове в литературата

Одобрена със заповед № РД 09-2774 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Програмата предвижда обучение и практически семинарни упражнения за успешно и иновативно преподаване на заложените в учебната програма по литература творби и културологични проблеми; има за цел да актуализира обучението по литература, като представи пред педагозите специалисти основополагащи концепти за разбирането на човека и неговите светове в литературните текстове. Както в своята теоретичната част, така и в частта на практическите семинарни упражнения програмата поставя акценти върху следните тематични ядра: • Проблемът за човека и мястото му в света; • Човекът и неговите светове в литературния текст; • Литературната творба като художествена интерпретация на човешки проблеми и конфликти; • Човекът и времето в изучаваните литературни творби; • Образът на поета в лирическия текст; • Интерпретацията на художествения текст през гледната точка и жизнения опит на ученика; • Литературното обучение между изучавания художествен текст и тематичната му връзка с творби на други изкуства; • Литературното обучение като средство за повишаване на комуникативната и функционалната грамотност на учениците.

Ръководител: Божидар Кунчев

 

Повече информация за програмите можете да намерите ТУК и по телефона в издателството.