Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

www.rivapublishers.com

 

ПРЕАМБЮЛ

            Настоящите Общи условия представляват договор между ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и „Издателство РИВА“ ЕООД, ЕИК 175451737, с който те получават правото дa използват безплатно или срещу заплащане услугите на сайта www.rivapublishers.com за лични (нетърговски) цели при спазване условията по-долу. 

            Тези общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на услугите на сайта www.rivapublishers.com и Издателството. Чрез достъпа до интернет страниците му ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват. Затова всеки ПОЛЗВАТЕЛ трябва да се запознае предварително с настоящите общи условия. В случай че ПОЛЗВАТЕЛ не е съгласен с всички общи условия по-долу, не следва да използва сайта www.rivapublishers.com.

            Издателството има право да изменя настоящите Общи условия като променя съдържанието им, достъпно в сайта www.rivapublishers.com. ПОЛЗВАТЛИТЕ се насърчават да преглеждат периодично Общите условия, достъпни на сайта www.rivapublishers.com.

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Издателство РИВА“ ЕООД, наричано по-долу ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на предоставяните от сайта услуги.

(2) Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОЛЗВАТЕЛЯ на услугите на сайта www.rivapublishers.com и ДОСТАВЧИКА.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на сайта единствено за лични (нетърговски) цели.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация за ДОСТАВЧИКА съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование: „Издателство РИВА“ ЕООД, дружество, учредено съобразно законодателството на Р. България;

2. Седалище и адрес на управление: София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ 53Б;

3. Вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията – ЕИК: 175452737

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугите, предоставяни от ДОСТАВЧИКА, включват:

1. достъп до предоставяните през уеббраузър информационни ресурси – електронни учебници и учебни помагала, образователни текстове, игри, видеоматериали, аудиоматериали и други издания в електронен формат;

2. участие във форумите на сайта чрез коментиране, предложения и т.н.;

3. създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните масиви на сайта;

4. получаване на e-mail бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта;

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, а ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват и други услуги съгласно параметрите, обявени на страницата на ДОСТАВЧИКА в интернет.

ІV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя услугата срещу възнаграждение, дължимо от ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно избрания от него абонаментен план, когато услугата се предоставя възмездно.

(2) Информацията за различните параметри на услугата е достъпна на страницата на ДОСТАВЧИКА в интернет.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя периодично цените на продуктите и услугите в сайта. Всички промени в цените влизат в сила от следващия период на таксуване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съобразно абонаментния им план. 

(4) ДОСТАВЧИКЪТ може да организира периодично промоции и кампании относно всички или отделни услуги, предлагани на сайта. Конкретните условия за такива промоции и кампании се описват подробно в раздел в сайта, отнасящ се за конкретната кампания. Такива условия имат силата на Общи условия за конкретната кампания. При противоречие между конкретни условия за кампания и тези Общи условия, с предимство се прилагат правилата относно съответната кампания. 

Чл. 6 (1) При ползване на възмездна услуга на сайта www.rivapublishers.com, ПОЛЗВАТЕЛЯТ я заплаща по един от методите, осигурени от ДОСТАВЧИКА, по цени и при условия, определени за конкретната услуга. 

(2) При получаване на плащане от ПОЛЗВАТЕЛ, ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава получаването му чрез активиране на услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7 (1) Настоящите Общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация на страницата www.rivapublishers.com.

(2) За да използва услуга, за която се изисква регистрация, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се идентифицира с профила си и да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

(3) Паролата за отдалечен достъп се определя от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на ДОСТАВЧИКА в интернет съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам”, „Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

(6) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни, които своевременно да осъвременява в случай на промяна.

(7) В случай че за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

(8) За да използва услуга, за която не се изисква регистрация, ПОЛЗВАТЕЛЯТ достъпва сайта www.rivapublishers.com и избира съответната услуга. Използвайки услугата, ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключва договор с ДОСТАВЧИКА като се съгласява с настоящите Общи условия, както и с всички Общи или конкретни условия, приложими за съответната безплатна услуга (ако такива са приложими). ПОЛЗВАТЕЛЯТ също декларира, че е запознат с политиката за защита на данните на ДОСТАВЧИКА. 

Чл. 8. (1) Договорът се сключва на български език.

(2) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се сключва при настоящите Общи условия, достъпни на адрес www.rivapublishers.com, заедно с всички изменения и допълнения в тях. За конкретни промоции и кампании ДОСТАВЧИКЪТ може да предлага отделни условия, до които ПОЛЗВАТЕЛЯТ има достъп, заедно с всички изменения и допълнения в тях. 

(3) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ на услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение се счита, че страна по договора е лицето, чиито данни е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА. Съобразно това ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да актуализира предоставените данни при промяна.

(4) Потребителят декларира, че към момента на сключване на договора е навършил 18 години. Потребители, които не са навършили 18 години сключват договор чрез законния си представител (родител/настойник). В случай на сключване на договор от потребител, ненавършил 18 години, в профила се предоставят единствено данни на законния представител. Доставчикът си запазва правото да деактивира профил на потребител, нарушил правилата по настоящата алинея. Доставчикът не носи отговорност за данни на непълнолетни лица, предоставили ги в нарушение на изискванията на настоящата алинея. 

(5) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. В случай че услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването ѝ се счита сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

(7) В случай че услугата се използва без извършване на регистрация от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, договорът се счита сключен от момента на първото ѝ използване. В този случай настоящите общи условия имат действие от момента на първото използване на услугата от ПОЛЗВАТЕЛЯ до момента на неговото преустановяване. В тези случаи правилата на ал. 4 от настоящия член се прилага съответно. 

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат валидни от момента, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднение при ползването на сайта от другите му ПОЛЗВАТЕЛИ, както и да използва услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 10. С оглед повишаване качеството на услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

 

Чл. 11. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената „Процедура за забравени имена и пароли”, достъпна на адрес www.rivapublishers.com.

VІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Чл.12. ДОСТАВЧИКЪТ чрез сайта може да събира следната информация: името на интернет доставчика на ПОЛЗВАТЕЛЯ, неговия IP адрес (Internet Protocol), датата и часа на достъпа до сайта, страниците, които са посетени, както и Интернет адреса на уебсайта, от който ПОЛЗВАТЕЛЯТ е влязъл в сайта.

Чл. 13. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира, обработва и съхранява личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ единствено за целите и функционирането на сайта при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните.

Чл. 14. ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните.

Чл. 15. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема подходящи мерки, за да гарантира поверителността на предоставените му от ПОЛЗВАТЕЛЯ лични данни. Същевременно, за целите на законосъобразното обработване на данни, ДОСТАВЧИКЪТ не събира и не обработва такива данни, които не са абсолютно необходими за целите на добросъвестното изпълнение на договора между ПОЗЛВАТЕЛЯ И ДОСТАВЧИКА. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ избере да предостави данни извън абсолютно необходимите, включително данни с по-висока степен на риск за ПОЗЛВАТЕЛЯ, то той прави това на свои риск и отговорност. 

(2) По-конкретни информация и условия относно обработването и защитата на данни в рамките на дейността на ДОСТАВЧИКА са достъпни в раздел „Политика по опазване на личните данни“ в сайта. Преди сключване на договор с ДОСТАВЧИКА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ са длъжни да се запознаят и приемат тази политика. При несъгласие с политиката на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се приканват да не използват услугите, предоставяни на сайта. 

VІІ. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 16. (1) ДОСТАВЧИКЪТ притежава авторските права върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта. Те са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. За нерегламентираното им използване се носи гражданска, наказателна и административнонаказателна отговорност съобразно действащото българско законодателство.

 (2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да цитира информация от сайта, като носи отговорност за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се посочи източникът.

 

(3) Включването на връзки към материали от сайта в интернет страница на ПОЛЗВАТЕЛЯ се допуска само с изричното съгласие на „Издателство РИВА“ ЕООД.

(4) Използването от ПОЛЗВАТЕЛЯ на материали, захранването на бази данни, публикуването, размножаването, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на „Издателство РИВА“ ЕООД е забранено.

VІІІ. ИЗМЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право на частични или пълни промени в която и да е част от настоящите общи условия без предизвестие и без ограничение.

(2) Промените се прилагат от момента на публикуването им в сайта.

Чл. 18. (1) ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на услугата, както и на достъпа до всички функции на услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ може да наложи без предизвестие допълнителни ограничения върху някои функции и услуги върху достъпа до части или цялата услуга на отделен ПОЛЗВАТЕЛ. По-специално ДОСТАЧИКЪТ има право да ограничи достъпът до услуги на конкретен ПОЛЗВАТЕЛ, когато последният наруши изискванията на настоящите Общи условия. 

Чл. 19. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за телефонни и мрежови връзки и услуги, включително покритието или прекъсването на връзката, както и за каквито и да било щети, загуба на данни и програми, разходи за заместващи услуги или прекъсване на услугата, произтичащи от използването на сайта www.rivapublishers.com, включително и в случаите, когато ДОСТАВЧИКЪТ е бил уведомен за възможността от такива щети.

ІX. ЮРИСДИКЦИЯ ЗА СПОРОВЕ

Чл. 20. (1) За всички възникнали спорове по тълкуването и изпълнението на общите условия се прилагат законите на Република България и ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

(2) За всички неуредени въпроси с настоящите общи условия се прилага действащото българско законодателство.